POLÍTICA DE PRIVACITAT

​TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

A ENTZUN PRODUCCIONES ens preocupem per les dades de caràcter personal que tractem i per l’exacte compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal (entre altres, Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual saprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD). D’acord amb això, volem informar l’usuari del nostre lloc web a través d’aquesta política de privadesa sobre el tractament de dades que duem a terme a ENTZUN PRODUCCIONES, de manera que compti amb la informació necessària per decidir si vol facilitar-nos dades de caràcter personal en enviar-nos un correu electrònic.

PRINCIPI DE QUALITAT

S’informa els usuaris del lloc web www.entzunproducciones.com que les dades de caràcter personal que es demanen són les adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’obtenen i que s’especifiquen als avisos legals incorporats a cada formulari.

Aquestes dades personals no les utilitzarem per a finalitats incompatibles amb aquelles per a les quals les dades haguessin estat recollides. Les dades de caràcter personal que recaptem seran exactes i posades al dia de manera que responguin amb veracitat a la situació actual de l’afectat. Procedirem d’ofici a la cancel·lació de les dades de caràcter personal que demanem a través del nostre lloc web quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual haguessin estat demanades o registrades. S’entén per cancel·lació el procediment en virtut del qual cessarem en l’ús de dades. La cancel·lació implicarà el bloqueig de les dades, la qual cosa consisteix en la identificació i reserva de les mateixes a fi d’impedir-ne el tractament excepte per posar-les a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament i només durant el termini de prescripció de les dites responsabilitats. Transcorregut aquest termini procedirem a la supressió de les dades.

DEURE INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

S’informa als usuaris del lloc web www.entzunproducciones.com que les dades de caràcter personal que es demanen a través dels diferents formularis s’utilitzen per gestionar i atendre les seves consultes, suggeriments o els serveis que demani en cada cas, per al enviament de newsletter o notícies així com per gestionar la participació dels interessats en els processos de selecció de personal que organitzin les empreses que conformen la corporació de l’ENTZUN PRODUCCIONES BIZIA, sent incorporats als fitxers dels quals ENTZUN PRODUCCIONES. és responsable, i ha estat prèviament notificat a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

No obstant això, a cada imprès de recollida de dades personals s’ha incorporat el corresponent avís legal o clàusula informativa en què s’indica la finalitat o finalitats específiques a què es destinaran les dades demanades i altres aspectes exigits per la normativa vigent en matèria de protecció dades de caràcter personal. L’usuari haurà de llegir i acceptar obligatòriament aquesta clàusula informativa abans d’enviar la sol·licitud.

La finalitat per a la qual està destinat els formularis de registre de les landing pages o de les pàgines de promocions és participar en l’acció de màrqueting concreta així com en l’enviament de Butlletins i comunicacions comercials i publicitàries d’ENTZUN PRODUCCIONES.

SEGURETAT

D’acord amb el que disposa l’article 9 LOPD i el Títol VIII RLOPD, ENTZUN PRODUCCIONES ha adoptat les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural. Deure secret

D’acord amb el que disposa l’article 10 de la LOPD totes aquelles persones que tractin o tinguin accés a dades personals dels usuaris guardaran secret professional respecte a aquests i tenen el deure de guardar-los, sent obligacions que tindran una durada indefinida. Cessió o comunicació de dades

Les dades personals que ens proporcionen els usuaris de la nostra pàgina web únicament es comunicaran a tercers en cas que així ho disposi una Llei o si és necessari per a la gestió dels serveis que demanin o, en cas de ser necessari, amb el consentiment previ , conforme disposen les clàusules informatives recollides a cada formulari.

DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ

Els usuaris del lloc web www.entzunproducciones.com poden exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint una sol·licitud acompanyada de fotocòpia del seu DNI i indicant com a Ref. Sol·licitud a la següent adreça: ENTZUN PRODUCCIONES, Carrer Aldave 34, 1r Dcha., 01012 Vitoria-Gasteiz (Àlaba), o bé enviant un correu electrònic a info@entzunproducciones.com, ENTZUN PRODUCCIONES respondrà totes les sol·licituds en els terminis i condicions que exigeix ​​la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

MENORS D’EDAT

El nostre lloc web, www.entzunproducciones.com no està dirigit a menors d’edat, per la qual cosa, en cas que un menor ens vulgui sol·licitar informació o ens faciliti dades personals, només podrà fer-ho per si mateix si és més gran de 14 anys. En cas dels menors de 14 anys, ho haurà de fer qui ostenti la seva pàtria potestat, el seu tutor o representant legal, autoritzant aquest en nom d’aquell el tractament de les seves dades personals per part de l’empresa, de tal manera aquestes persones assumeixen la responsabilitat exclusiva de l’accés i l’ús que facin d’aquest lloc web els menors a càrrec seu. ENTZUN PRODUCCIONES no assumeix cap responsabilitat en cas que els menors d’edat ens facilitin les dades incomplint les exigències d’aquest paràgraf.

CONDICIONS D’ÚS

L’accés a la nostra pàgina web és lliure i gratuït, no necessita cap tipus de registre per visitar-ne els continguts.