AVÍS I NOTA LEGAL

AVÍS I NOTA LEGAL

Aquest avís legal (d’ara endavant, l’Avís Legal) regula l’ús del servei del portal d’Internet www.entzunproducciones.com (d’ara endavant, la Web) d’ENTZUN PRODUCCIONES S.L. amb domicili social al c/ ALDAVE 34 – 1r Dr. de VITORIA-GASTEIZ, 01012, ARABA amb CIF B01536986.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre ENTZUN PRODUCCIONES S.L. amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents a la web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de VITORIA-GASTEIZ per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

CONTINGUT I ÚS

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb ENTZUN PRODUCCIONES S.L.

El titular del web no s’identifica amb les opinions abocades al mateix pels seus col·laboradors. L’Empresa es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes a la seva Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats als vostres servidors.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el disseny gràfic i els codis són titularitat d’ENTZUN PRODUCCIONES S.L. i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni fins i tot citant les fonts, llevat del consentiment per escrit d’ENTZUN PRODUCCIONES S.L. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts a les pàgines web de l’empresa són propietat dels amos i estan protegits per llei.

ENLLAÇOS (LINKS)

La presència d’enllaços (links) a les pàgines web d’ENTZUN PRODUCCIONES S.L. té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests.

CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES

A efecte del previst a RGPD de 27 d’abril de 2016, ENTZUN PRODUCCIONES S.L. informa a l’usuari de l’existència d’un tractament automatitzat de dades de caràcter personal creat per ENTZUN PRODUCCIONES S.L. i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i la gestió de la relació amb l’usuari, així com les tasques d’informació. Al moment de l’acceptació de les presents condicions generals, ENTZUN PRODUCCIONES S.L. necessitarà de lusuari la recollida dunes dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis.

REGISTRE DE FITXERS I FORMULARIS

L’emplenament del formulari de registre és obligatòria per accedir i gaudir de determinats serveis oferts a la web. No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o participar en qualsevol de les promocions en què se sol·licitin dades caràcter personal.

A l’efecte del previst a RGPD de 27 d’abril de 2016, us informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència del vostre registre com a usuari, seran incorporades a un fitxer titularitat d’ENTZUN PRODUCCIONES S.L. amb C.I.F B01536986 i domicili al c/ ALDAVE 34, 1r DCHA, VITORIA-GASTEIZ, 01012, ARABA, tenint implementades les mesures de seguretat establertes al Reial Decret 1720/2007, d’11 de juny.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES FACILITATS

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, i s’exoneren ENTZUN PRODUCCIONES S.L. de qualsevol responsabilitat sobre això. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta al formulari de registre o subscripció. ENTZUN PRODUCCIONES S.L. no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals s’indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc no assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que es puguin originar per l’ús d’aquesta informació. ENTZUN PRODUCCIONES S.L. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a les seves pàgines web i fins i tot pot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació. S’exonera ENTZUN PRODUCCIONES S.L. de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués patir l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per ENTZUN PRODUCCIONES S.L. sempre que procedeixi de fonts alienes a ENTZUN PRODUCCIONES S.L.

COOKIES

Perquè aquest lloc web funcioni correctament heu d’utilitzar cookies, que és una informació que s’emmagatzema al vostre navegador web.
A la pàgina Política de Cookies pots consultar tota la informació relativa a la política de recollida, la finalitat i el tractament de les galetes.

FINALITATS

Les finalitats d’ENTZUN PRODUCCIONES S.L. són el manteniment i la gestió de la relació amb l’usuari, així com les tasques d’informació.

MENORS D’EDAT

En cas que alguns dels nostres serveis vagin dirigits específicament a menors d’edat, ENTZUN PRODUCCIONES S.L. sol·licitarà la conformitat dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals o, si escau, per al tractament automatitzat de les dades.

CESSIÓ DE DADES A TERCERS

ENTZUN PRODUCCIONES S.L. no realitzarà cessió de dades dels usuaris a tercers.

EXERCICI DE DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ

Podreu dirigir les vostres comunicacions i exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició a l’adreça d’internet a www.entzunproducciones.com o bé per correu ordinari dirigit a ENTZUN PRODUCCIONES S.L. ac/ ALDAVE 34, 1r Dr., VITORIA-GASTEIZ, 01012, ARABA. Per exercir aquests drets és necessari que vostè acrediti la seva personalitat davant d’ENTZUN PRODUCCIONES S.L. mitjançant l’enviament de fotocòpia de document nacional d’identitat o qualsevol altre mitjà vàlid en dret. No obstant això, la modificació o rectificació de les vostres dades de registre es podrà realitzar al mateix site identificant-se, prèviament, amb el vostre usuari i contrasenya.

MESURES DE SEGURETAT

ENTZUN PRODUCCIONES S.L. ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerides, i procuren instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a ENTZUN PRODUCCIONES S.L. no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es puguin derivar dinterferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu daquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a ENTZUN PRODUCCIONES S.L. de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues al Centre de Processos de Dades, al sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control d’ENTZUN PRODUCCIONES S.L. Això no obstant, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint-ne el tractament automatitzat per part d’ENTZUN PRODUCCIONES S.L., en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta Política de Protecció de Dades Personals. Certs serveis prestats al portal poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de dades personals.

VENDA D’ENTRADES

L’organització no es fa responsable de les entrades que no s’hagin adquirit als punts de venda oficials. Tota entrada esmenada, trencada o amb indicis de falsificació autoritza l’organitzador a privar el portador de l’accés al recinte. Queda prohibida qualsevol filmació o reproducció a l’interior del recinte, llevat d’autorització expressa de l’organitzador. En entrar al recinte, el públic pot estar subjecte a un registre segons llei, i no es permet l’entrada d’objectes que puguin ser considerats perillosos per l’organització o estiguin prohibits per la normativa vigent, així com càmeres fotogràfiques, de vídeo o gravadores.
No s’admetran devolucions o canvis d’entrades, i l’adquisició serà ferma.
L´organització es reserva el dret d´admissió. L’organització podrà determinar no permetre la sortida de la instal·lació durant l’esdeveniment per motius de seguretat. Si un cop informat l’usuari, abandonés la instal·lació, li podria ser denegat un nou accés, perdent els drets i sense dret a devolució econòmica.
La compra d’entrades per l’usuari implica necessàriament, i sense reserves, el coneixement i l’acceptació dels Termes i Condicions. Per tant, es recomana que l’usuari els llegeixi detingudament cada cop que faci una compra.

CONDICIONS DEL SERVEI DE COMPRA D’ENTRADES

L’entrada/es s’emeten d’acord amb les normes i regulacions del recinte i de l’organitzador de l’esdeveniment les quals estaran a disposició del comprador a la taquilla del recinte. La infracció de qualsevol de les normes i regulacions esmentades, o qualsevol altre acte que pugui provocar dany, perjudici o greuge, donarà dret a l’organitzador de l’esdeveniment a expulsar el comprador del recinte.
La revenda il·legal d’una entrada o l’intent de revenda il·legal constitueix una causa suficient per a la confiscació o cancel·lació d’aquesta entrada sense dret a reemborsament ni qualsevol altre tipus de compensació.
L’esdeveniment podrà ser gravat per a fins comercials i/o promocionals, per la qual cosa els compradors atorguen el seu consentiment mitjançant l’accés a l’esdeveniment perquè la seva imatge pugui ser gravada i reproduïda posteriorment amb les finalitats esmentades com a part del públic. ENTZUN PRODUCCIONES S.L. es reserva el dret d´admissió al´esdeveniment. ENTZUN PRODUCCIONES S.L. està legalment autoritzat a efectuar les revisions i registres pertinents per verificar que es compleixen les condicions de seguretat dins de lesdeveniment.
Qualsevol entrada arrugada, trencada o que presenti indicis de falsificació autoritzarà l’organitzador a privar el portador de l’accés a l’esdeveniment.
ENTZUN PRODUCCIONES S.L. no es fa responsable de la pèrdua o robatori de l’entrada.

POLÍTICA DE CANVIS I DEVOLUCIONS

Aspectes generals.
No s’admetran canvis o devolucions de les entrades, excepte en cas de cancel·lació de l’esdeveniment. La impossibilitat d’assistir a un esdeveniment o espectacle o la comissió d’un error en fer la compra de l’entrada/es no són motius que en permetin la devolució. Dacord amb la normativa vigent en matèria de consum i dordenació del comerç minorista, el Comprador no podrà exercitar el dret de desistiment ni de resolució. En cas de suspensió de l’esdeveniment un cop transcorregut més de la meitat, el comprador no tindrà dret al reemborsament del preu de l’entrada. Les males condicions climatològiques no donen dret a la devolució de l’entrada o del preu.
Només s’admetran canvis i devolucions en cas de cancel·lació de l’esdeveniment.

RESPONSABILITAT

La informació i els serveis inclosos o disponibles a través d’aquest lloc web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica el Titular incorpora millores i/o canvis a la informació continguda i/o als serveis que pot introduir en qualsevol moment.

El Titular no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin interromputs o que estiguin lliures derrors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que el posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius sense perjudici que el Titular fa tots els esforços per evitar aquest tipus d’incidents.

Titular declina qualsevol responsabilitat en cas que hi hagi interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, sigui quina sigui la seva causa. Així mateix, el Titular no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència de les caigudes esmentades, suspensions temporals de fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que et pugui ser causat per causes alienes al Titular.

Abans de prendre decisions i/o accions sobre la base de la informació inclosa al lloc web, el Titular us recomana comprovar i contrastar la informació rebuda amb altres fonts.

POLÍTICA D’ACCÉS A MENORS D’EDAT

Els menors d’edat que tinguin entre 0 i 15 anys, ambdós inclosos, podran accedir al concert pagant l’entrada corresponent, emplenant aquest formulari, i acompanyats pel/s pare/s o un tutor.
Els menors d’edat de 16 i 17 anys han d’adquirir la seva entrada corresponent podran accedir al recinte en les mateixes condicions que els adults, sense necessitat d’anar acompanyats, però també han d’emplenar i lliurar aquest document als accessos al recinte.